۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پخش گزارش تولید سامانه های کنترل هوشمند برای پایش تاسیسات سرمایشی و گرمایشی /دانشگاه صنعتی امیرکبیر/از بخش خبری ۱۴ شبکه اول سیما

پخش گزارش تولید سامانه های کنترل هوشمند برای پایش تاسیسات سرمایشی و گرمایشی /دانشگاه صنعتی امیرکبیر/از بخش خبری ۱۴ شبکه اول سیما

مطالب مرتبط