۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ساخت دستگاه اندازه گیری اکسیژن خون توسط محققان شرکت دانش بنیان مپوا دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه چهار سیما

ساخت دستگاه اندازه گیری اکسیژن خون توسط محققان شرکت دانش بنیان مپوا دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه چهار سیما

مطالب مرتبط