۱۵ آذر ۱۴۰۰

پخش گزارش انجمن علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر از” برنامه نبض “دانشجو شبکه خبر سیما

پخش گزارش انجمن علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر از” برنامه نبض “دانشجو شبکه خبر سیما

مطالب مرتبط