پخش گزارش ساخت رگ با قطر کم توسط محققان دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری 20 شبکه 4
پخش خبر مدلسازی بازو برای سهولت در جراحی توسط محققان دانشکده مهندسی پزشکی از بخش خبری 20 شبکه 4 سیما
پخش گزارش دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت مجازی از برنامه دوربین هفت شبکه آموزش
پخش گزارش کتابخانه فنی مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شرایط بیماری کرونا از شبکه خبر سیما برنامه نبض دانشجو / 17 اردیبهشت 99
<>
<>
<>
<>
1 2 3 4