۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پخش گزارش مراسم رونمایی از ابررایانه سیمرغ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پخش گزارش مراسم رونمایی از ابررایانه سیمرغ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مطالب مرتبط