۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پخش گزارش رونمایی از ابررایانه سیمرغ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پخش گزارش رونمایی از ابررایانه سیمرغ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مطالب مرتبط