۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پخش خبر رونمایی از ابررایانه سیمرغ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پخش خبر رونمایی از ابررایانه سیمرغ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مطالب مرتبط