۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پخش گزارش ساخت لبه های برش فوق سخت توسط محققان دانشکده مهندسی متالورژی و مواد  از بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه یک سیما

پخش گزارش ساخت لبه های برش فوق سخت توسط محققان دانشکده مهندسی متالورژی و مواد از بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه یک سیما

مطالب مرتبط