۰۶ بهمن ۱۴۰۰

پخش گزارش جایگزین استخوان های بافت زنده انسان توسط محققان دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پخش گزارش جایگزین استخوان های بافت زنده انسان توسط محققان دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مطالب مرتبط