۱۵ آذر ۱۴۰۰

پخش گفتگوی دانش آموخته دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با موضوع حذف آلاینده نفتی از آب های زیرزمینی با کربن فعال حاصل از پوست گردو از بخش خبری ۲۰ شبکه ۴ سیما

پخش گفتگوی دانش آموخته دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با موضوع حذف آلاینده نفتی از آب های زیرزمینی با کربن فعال حاصل از پوست گردو از بخش خبری ۲۰ شبکه ۴ سیما

مطالب مرتبط