۱۵ آذر ۱۴۰۰

ساخت فوم جذب کننده نفت از پساپ کارخانه های کاغذسازی توسط محققان دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ساخت فوم جذب کننده نفت از پساپ کارخانه های کاغذسازی توسط محققان دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مطالب مرتبط