۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پخش گزارش تولید فیلم از پروتئین ابریشم توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۲۰ شبکه ۴

پخش گزارش تولید فیلم از پروتئین ابریشم توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۲۰ شبکه ۴

مطالب مرتبط