۳۱ شهریور ۱۴۰۰

چند کلمه با دانشجویان در روزهای کرونایی/«دکتر معتمدی» رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر/شبکه خبر برنامه «نبض دانشجو»

چند کلمه با دانشجویان در روزهای کرونایی/«دکتر معتمدی» رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر/شبکه خبر برنامه «نبض دانشجو»

مطالب مرتبط