۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پخش گزارش تولید مواد ضدعفونی و شیلد توسط محققان برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۲۰ شبکه ۴ سیما

پخش گزارش تولید مواد ضدعفونی و شیلد توسط محققان برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۲۰ شبکه ۴ سیما

مطالب مرتبط