۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پخش گزارش تصفیه پساب با استفاده از منسوجات توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۲۰ شبکه ۴ سیما

پخش گزارش تصفیه پساب با استفاده از منسوجات توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۲۰ شبکه ۴ سیما

مطالب مرتبط