۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ساخت دستگاه اندازه گیری میزان اکسیژن خون توسط محققان شرکت دانش بنیان مپوا دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه اول سیما

ساخت دستگاه اندازه گیری میزان اکسیژن خون توسط محققان شرکت دانش بنیان مپوا دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه اول سیما

مطالب مرتبط