۲۴ مهر ۱۴۰۰

پخش گزارش تولید منسوجات هوشمند گرمازا توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۲۰  شبکه چهار

پخش گزارش تولید منسوجات هوشمند گرمازا توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۲۰ شبکه چهار

مطالب مرتبط