۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پخش گزارش تولید منسوجات هوشمند گرمازا توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۱۴ شبکه یک سیما

پخش گزارش تولید منسوجات هوشمند گرمازا توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۱۴ شبکه یک سیما

مطالب مرتبط