۱۵ آذر ۱۴۰۰

پخش گفتگوی دکتر هاشمی گلپایگانی پدر رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۲۰ شبکه ۴

پخش گفتگوی دکتر هاشمی گلپایگانی پدر رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۲۰ شبکه ۴

مطالب مرتبط