۱۵ آذر ۱۴۰۰

پخش گزارشی از آزمایشگاه اشعه x دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه ۴

پخش گزارشی از آزمایشگاه اشعه x دانشگاه صنعتی امیرکبیر از شبکه ۴

مطالب مرتبط