۱۵ آذر ۱۴۰۰

پخش ساخت پانسمان های ترمیم شونده توسط محققان یکی از شرکت های مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر از پخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما

پخش ساخت پانسمان های ترمیم شونده توسط محققان یکی از شرکت های مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر از پخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما

مطالب مرتبط