تازه های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تازه های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کتاب “تکنولوژی ماشین کاری ماشین ابزارهای تولیدی و فرآیندها” ترجمه آقایان دکتر محمدرضا رازفر، دکتر مسعود فرحناکیان و مهندسی فرشاد قاسمی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. این کتاب در شش فصل مبانی تکنولوژی ماشین کاری، ماشین ابزار، فرآیندها و روش های مختلف ماشینکاری را توضیح میدهد و همچنین برای دانشجویان کارشناسی رشته های مختلفی که در تولید نقش دارند از جمله رشته های مهندسی ساخت و تولید، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع و مواد کتاب درسی مناسب می باشد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مطالب مرتبط